شماره حساب ها

بانك ملت

شماره حساب: ۵۰۸۶۴۶۱۸۰۴
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۲۳۶۴۱۸۱
شماره حساب بانکي ايران (شبا): IR-170120020000005086461804
صاحب حساب:  سوران آراسته
بانک ملی

شماره حساب: ۰۳۰۸۴۱۵۲۶۹۰۰۷
شماره كارت:  ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۸۲۱۰۶۳
شماره حساب بانکی ایران(شبا): IR-020170000000308415269007
صاحب حساب:  سوران آراسته